Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Partitarju tal-Banda Peace - Naxxar
30 Ottubru 2010 08:01 PM
Nixtieq nawgura lill-Kumitat il-gdid li inhatar ghall-matul dawn is-sentejn,bi preparamenti ghall-festi tal-150 sena....nixtieq nirringrazzja lil Kevin Agius li kien membru fil-Kummissjoni Zghazagh li ma steghax ikompli minhabba xi impenji,izda fic-cert naf li ha jkompmli li jghin is-socjeta taghna li tant ghandu ghall-qalbu. Grazzi hafna Kev!! Grazzi ukoll lil dawk li nahdmu ghall-din is-socjeta'!! Viva MARIJA BAMBINA patruna taghna.Viva l-ewwel banda NAXXARIJA.PEACE BAND CLUB!!
Grupp ta' Soci - Naxxar
25 Ottubru 2010 05:24 PM
Nixtieq nghid proset lill-president is-sur Carm Grech ghall-hatra tieghu bhala president u l-Walter Amato ghall-hatra tieghu bhala Segretarju tas-Socjeta'. Nawguralom li jkollna festa kbira u sabiha ghall-150 sena u ghall-festi li gejjin. Kellna festa sabiha tat-2010 u minn hawn nixtieq nirringrazja lill-kull minn ta' l-kontribut tieghu fiz-zminijiet tal-festa.
Daniel Vella - bkara
24 Ottubru 2010 10:51 PM
Nhar il-Hadd 31 ta Ottubru 2010 , Radju Maltin Biss 106.6fm , fl-12pm waqt il-Programm Marcifest ser tkun mistiedna il-Banda Peace AD 1862.Waqt dan il-Programm dedikat lil-din Socjeta ser jindaqqu diversi marci briuzi mi repertorju tal-Banda Peace minn recordings li ghamlet il-Banda matul snin fosthom dawk ricenti u ohrajn li saru fi snin 90! Jipprzenta il-Programm Marcifest Daniel Vella ........grazzi tas-support taghkom titilfuhx!
naxxari - naxxar
28 Settembru 2010 05:19 PM
nheggeg lil kulhadd jibqa jati is support tijaw fdan listagun lit tim tar rahal taghna naxxar lions.
Roderick Pirotta - Sydney Australia
12 Settembru 2010 12:52 PM
Illum skoprejt li l-Banda Peace ghandha website. Vera hadt pjacir inzur din is-sit. Geddejt hafna memorji sbih ta' l-imghoddi. Bhala membru tal-Banda fis-70's u 80's, jiena ghadni migbud hafna lejn il- Band Peace u nteressat f'dak li ghaddej minnha. Nixtieq niehu l-okkazzjoni, biex nifrah lis-Surmast Lino Pirotta ta' l-20 sena tieghu bhala surmast.
kenneth - naxxar
11 Settembru 2010 11:06 AM
prosit hafna lil kulhadd tal-festa sabiha li kelna u prosit lilek bhala webmaster ta dil website ta lghola kwalita u cert li se nkomplu naraw lahjar ta din il website fi snin li gejjin. qed nistenna bil herqa ir ritratti u videos tal festa specjalment tal program kbir li sar lejliet il-festa.
Carm Grech - Naxxar
09 Settembru 2010 07:20 PM
Nixtieq nghid prosit lil dawk kollha li taw semhom fil-festa ta' Marija Bambina ghal din is-sena. Fl-opinjoni tieghi kienet festa tajba hafna, kelna bosta nies le gew gawdew maghna lil Bambina fil-purcisjoni, ilu numru ta snin ma nara daqshekk nies isegwu l-purcisjoni flimkien mal-innijiet Marjani mil-Band taghna PEACE, tul it-triqat kollha sbieh tan-Naxxar. Grazzi b'mod partikulari li kumitat tal- Kazin Peace, flimkien mas-sezzjoni Zghazagh kif ukoll in-Nisa, Ma tistax ma tghatix prosit lis-Surmast Lino Pirota u l-kummisjoni Banda li flimkien mal-Bandisti tellghu Program ieho kbir fuq il-plancier tas-Socjeta fil-pjazza ewlenija ta' quddiem il-kazin. Grazzi u viva Marija Bambina
sharon - naxxar
09 Settembru 2010 01:04 AM
nixtieq najd proset kbir al min ha semm fil festa :P haqkom proset kbira min ghandi u min ghand shabi kollha li raw din is site u lil bandisti kollha! komplu sejrin hekk ghax qedin tamlu sucess kbir !! VIVA MARIA BAMBINA U VIVA IL PEACE BAND CLUB...
tony pace - naxxar
08 Settembru 2010 01:52 PM
PROSET U GRAZZI TAL PROGRAMM TAL BIERAH.PROSET UKOLL TAL FACCATA SABIHA TAL KAZIN.Fuq nota personali ma nafx x'gost fih dak is sound qawwi gol kazin fejn lanqas stajt tejghd kelma ghax ma tiftighemx u waqt li ghadejja il quddiesa gol knisja.
Kevin Agius [webmaster] - Naxxar
08 Settembru 2010 10:33 AM
PROSET KBIRA lill-Banda Peace tal-Programm Eccelenti li tellaw il-bierah. Proset wkoll tmur ghall-dawk is-Solisti kollha li ddaqqew fuq il-plancier li taw spettaklu enormi lill pubbliku prezenti. Il-bierah din il-banda baqet turi li l-ahjar banda gon-Naxxar! Proset mill-gdid....

Tagħlim tal-Mużika mall-Banda Peace

Għafas fuq il-buttuna t'hawn taħt sabiex tirreġistra għal tagħlim tal-mużika professjonali minngħajr ħlas.

Wara li tirreġistra, s-Soċjeta' Mużikali Peace ser tikkuntatjak fuq id-dettalji li tkun għadek kemm irreġistrajt bihom.