Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Trombone - Naxxar
31 Awissu 2010 12:45 PM
L-ewwel nett nixtieq nifirhilkom u najdilkom prosit ta' din is-site. Veru interessanti. Nixtieq naghti l-akbar awgurju lis-Surmast Mro. Lino Protta, 20 sena, kif itir iz zmien, li kienu mumenti sbieh hafna meta kont naghmel parti mil-Banda, li ma tantx nista ninsihom malajr u awguri ukoll ghalikom Kummissjoni Zghazagh tal-Anniversarju ta' 15 il- sena. Komplu ahdmu bil-ghaqal u zgur tirnexxu fil-futur. VMB dejjem u Viva il- Banda Peace
partitarju ta l-ewwel banda naxxarija - naxxar
29 Awissu 2010 09:42 AM
Prosit kbira lil bandisti tal-banda peace talli laqaw lil marija bambina bl'innijiet marjani u prosit ukoll ta l-atmosfera sabiha li kien hemm il-kazin. VMB
k grech - naxxar
25 Awissu 2010 06:48 PM
inheggeg lil kulhadd jattendi al hrug minn nicca nhar is sibt li gej u wara inkomplu niehdu pjacir flimkien fil-kazin. il hadd li gej 29 ta settembru ha jsir party az zghazagh bis sehem ta DJ NHeaven. narawkom
vittorio - Naxxar
24 Awissu 2010 11:41 PM
nixtieq f'ismi u f'isem is-socjeta insellem lil habib u kollega li ghadu kif ghadda ghall hajja ta dejjem,Anglu Ciappara,kollega li hadem biex bena il-kazin strutturalment.Hu kien pilastru li is-socjeta tal-llum qeda tgawdi il-frott li hallew warajhom hu u shabu tal-kumitat ta dak iz-zmien.Jalla is-socjeta ikolla aktar nies bhalu. Ang.Is-socjeta peace ma tinsik qatt.
Gaylw - Naxxar
23 Awissu 2010 06:28 PM
website vera sabiha haqkom prosit u anke cd tal kazijn sabiha hafna
T Vella - Naxxar
22 Awissu 2010 11:03 AM
Nixtieq nghid prosit u grazzi tal-BBQ organizzat li kien hemm quddiem il-Kazin nhar il-Gimgha. Nawgura lil Kummissjoni Zghazagh f'gheluq il-15 il-sena mit-twaqqif taghha, kif ukoll lis-Surmast Lino Pirotta f'gheluq l-20 sena tieghu bhala Surmast.
kevin - naxxar
22 Awissu 2010 08:45 AM
prosit hafna tal-promo u tal banner tas-site u prosit ukoll tal-bbq li sar il gimgha fil-pjazza ewlenija tar-rahal. ejjew ha namlu festa sabiha li tixraq lil patruna taghna. narawkom is sibt li gej 28 ta awissu al hrug minn icca u wara il kazin.
Anthony Deguara - Naxxar
16 Awissu 2010 12:20 AM
Ninghaqad maghkom... Aghtih o Mulej il-mistrieh ta' dejjem .Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqu,jistrieh fil-paci .Amen.Nibghat min hawn il-kondoljanzi lil familjari u nies mostin hbieb ta' Mario Dimech.
Graziella - Naxxar
15 Awissu 2010 06:38 PM
Proset tal Promo. Gie sabih hafna.
Marina - Dingli
15 Awissu 2010 02:52 AM
Aghti O Mulej il-mistrieh ta' dejjem lil Mario Dimech. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqu, jistrieh hu fil-paci. Amen.Mulej sabbar lill-familtu, lil shabu e lil dawk kollha li kienu jhobbuh. Nibghu nitolbu wkoll ghal dawk kollha li jahdmu l-fireworks -arti u teknika affaxxinanti izda sfortunatament perikoluza hafna - u anki biex il-Mulej jilluminana ilkoll biex insibu mezzi li jirrendu l-arti tal-pyrotechnics inqas perikoluza, inqas storbjuza u inqas ta' hsara ambjentali.