Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Roderick Pirotta - Sydney Australia
12 Settembru 2010 12:52 PM
Illum skoprejt li l-Banda Peace ghandha website. Vera hadt pjacir inzur din is-sit. Geddejt hafna memorji sbih ta' l-imghoddi. Bhala membru tal-Banda fis-70's u 80's, jiena ghadni migbud hafna lejn il- Band Peace u nteressat f'dak li ghaddej minnha. Nixtieq niehu l-okkazzjoni, biex nifrah lis-Surmast Lino Pirotta ta' l-20 sena tieghu bhala surmast.
kenneth - naxxar
11 Settembru 2010 11:06 AM
prosit hafna lil kulhadd tal-festa sabiha li kelna u prosit lilek bhala webmaster ta dil website ta lghola kwalita u cert li se nkomplu naraw lahjar ta din il website fi snin li gejjin. qed nistenna bil herqa ir ritratti u videos tal festa specjalment tal program kbir li sar lejliet il-festa.
Carm Grech - Naxxar
09 Settembru 2010 07:20 PM
Nixtieq nghid prosit lil dawk kollha li taw semhom fil-festa ta' Marija Bambina ghal din is-sena. Fl-opinjoni tieghi kienet festa tajba hafna, kelna bosta nies le gew gawdew maghna lil Bambina fil-purcisjoni, ilu numru ta snin ma nara daqshekk nies isegwu l-purcisjoni flimkien mal-innijiet Marjani mil-Band taghna PEACE, tul it-triqat kollha sbieh tan-Naxxar. Grazzi b'mod partikulari li kumitat tal- Kazin Peace, flimkien mas-sezzjoni Zghazagh kif ukoll in-Nisa, Ma tistax ma tghatix prosit lis-Surmast Lino Pirota u l-kummisjoni Banda li flimkien mal-Bandisti tellghu Program ieho kbir fuq il-plancier tas-Socjeta fil-pjazza ewlenija ta' quddiem il-kazin. Grazzi u viva Marija Bambina
sharon - naxxar
09 Settembru 2010 01:04 AM
nixtieq najd proset kbir al min ha semm fil festa :P haqkom proset kbira min ghandi u min ghand shabi kollha li raw din is site u lil bandisti kollha! komplu sejrin hekk ghax qedin tamlu sucess kbir !! VIVA MARIA BAMBINA U VIVA IL PEACE BAND CLUB...
tony pace - naxxar
08 Settembru 2010 01:52 PM
PROSET U GRAZZI TAL PROGRAMM TAL BIERAH.PROSET UKOLL TAL FACCATA SABIHA TAL KAZIN.Fuq nota personali ma nafx x'gost fih dak is sound qawwi gol kazin fejn lanqas stajt tejghd kelma ghax ma tiftighemx u waqt li ghadejja il quddiesa gol knisja.
Kevin Agius [webmaster] - Naxxar
08 Settembru 2010 10:33 AM
PROSET KBIRA lill-Banda Peace tal-Programm Eccelenti li tellaw il-bierah. Proset wkoll tmur ghall-dawk is-Solisti kollha li ddaqqew fuq il-plancier li taw spettaklu enormi lill pubbliku prezenti. Il-bierah din il-banda baqet turi li l-ahjar banda gon-Naxxar! Proset mill-gdid....
kevin - naxxar
08 Settembru 2010 02:27 AM
prosit kbira lil banda peace taht is surmast lino pirotta u lassistent tal program vbokali u strumentali grandjuz li tellaw illum lejliet il festa. prosit kbira ukoll tmur lis solisti kollha u il bandisti kollha.
Trombone - Naxxar
31 Awissu 2010 12:45 PM
L-ewwel nett nixtieq nifirhilkom u najdilkom prosit ta' din is-site. Veru interessanti. Nixtieq naghti l-akbar awgurju lis-Surmast Mro. Lino Protta, 20 sena, kif itir iz zmien, li kienu mumenti sbieh hafna meta kont naghmel parti mil-Banda, li ma tantx nista ninsihom malajr u awguri ukoll ghalikom Kummissjoni Zghazagh tal-Anniversarju ta' 15 il- sena. Komplu ahdmu bil-ghaqal u zgur tirnexxu fil-futur. VMB dejjem u Viva il- Banda Peace
partitarju ta l-ewwel banda naxxarija - naxxar
29 Awissu 2010 09:42 AM
Prosit kbira lil bandisti tal-banda peace talli laqaw lil marija bambina bl'innijiet marjani u prosit ukoll ta l-atmosfera sabiha li kien hemm il-kazin. VMB
k grech - naxxar
25 Awissu 2010 06:48 PM
inheggeg lil kulhadd jattendi al hrug minn nicca nhar is sibt li gej u wara inkomplu niehdu pjacir flimkien fil-kazin. il hadd li gej 29 ta settembru ha jsir party az zghazagh bis sehem ta DJ NHeaven. narawkom