Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Elaine - Naxxar
29 April 2010 08:55 PM
John, Grazzi ta Kollok.... is-Socjeta Thallilek Post li Dejjem Kien ghadu u jibqa jixraqlek. GRAZZI
Anthony Deguara - Naxxar
29 April 2010 02:19 PM
NIXTIEQ nghati il- kondoljanzi lill- familja chircop!!! Grazzi Johnny ta' kull ma ghamilt maghna u ta' kemm hegigtni biex nistudja halli nohrog indoqq. Grazzi ta' kollox ....ma ninsewk qatt.......
Kevin Agius - Naxxar
29 April 2010 01:12 PM
Nixtieq inkompli ma dak li qalu shabi u ma' dak li ktibt fl-artiklu! Jien apparti li kien bandist ezemplari ghalijja hu kien ukoll il-gar tieghi li dejjem kont tarah b'dik it-tbissima fuq xuftejh. Kuljum kont nisimaw iddoqq , ma kienx jitlef gurnata! Kien jitla kull kuncert u servizz li kien isir. Qatt ma naf li tilef kuncert meta kien ghadhu jiflah! Ta' dan nixtieq nirringrazah hafna ghax ghalkemm dejjem ura li hu bandist ezemplari , kien ukoll habib kbir tas-Socjeta'!! Grazzi mill-qalb ta kollox Johnny!!
Daniel Bonavia - naxxar
29 April 2010 12:13 PM
rip... JONY alkemm ma tantx ili wisq li bdejt indoqq mal banda xorta ilhaqtek ukoll f certi mumenti mal banda specjalment mal-Brass Band, id-Dar tal-Providenza. Proset u grazzi ta kull ma ghamilt ghas socjeta u ta' kemm kont ezemplari ghalina.
kevin Grech - naxxar
29 April 2010 07:11 AM
nixtieq nati il-kondoljanzi tijaj lil familja chircop u najdilhom biex jaghmlu kuragg f'dawn il-mumenti diffcili. Zgur li Johny jibqa f'qalbna u kien ezempju ghal kull bandist R.I.P
naxxari - naxxar
20 April 2010 04:23 PM
Inkompli inheggigkom biex tkomplu titilaw tatu issupport taghkom kif qedin tamlu lit tim tan naxxar al lahhar zewg loghbiet li baqa u tkompli tirrenja i lhbiberija li hemm bejn iz zewg partitarji ta zewg kazini. inheggeg ukoll biex nissaportjaw lil kazin naxxari liehor fil festival tan nar ta lart u ngibu lir rahal taghna n-NAXXAR qabel kollox
Anthony Deguara - Naxxar
09 April 2010 04:23 PM
Nixtieq nejd prosit lil kevin tal-website li vera hija sabiha u proset tal-20 000 dhul gewwa il web tas socjeta taghna.Nixtieq nejd prosit kbira lil kull min hadem ghall wirjiet tal-Gimgha Mqaddsa specjalment lill grupp armar.Nixtieq nsellem lil dawk is soci li kienu jew ghadhom jiffrekwentaw il kazin minhabba xi cirkustanzi. Tislijiet........
Keith Naxxar - Naxxar
07 April 2010 11:45 PM
Nixtiq nejd proset kbira lil Kevin talli qijed izom din il-website up to date... alija personali hija wahda mill-aqwa websites li awn tal baned f'malta. j'alla tibqa sejjer hekk kev! proset! nixtieq nghid proset ukoll lill dawk kollha li hadmu fil-kantina u li hadmu fil-wirja sabiha li kien hemm. PROSET MILL-QALB!!
Lynn - Gharghur
05 April 2010 08:21 PM
Nixtieq nghid proset lil Banda Peace tas-sehem taghha fil-festi tal-Gimgha Mqaddsa.Grazzi mill-qalb.
Lino Pirotta - Naxxar
05 April 2010 12:04 PM
Well Done!!!!! lill-Kumissjoni zghazagh tal-wirja sagra li tawna fil-Kantina. Id-dettal u l-pacenzja kienu jirriflettu fix-xoghol artistiku li sar. Prosit mill-gdid, u tuna aktar minn dawn it-temi.