Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
partitarju naxxari - naxxar
04 Mejju 2010 09:48 PM
inheggeg lil kulhadd biex fi lloghba li gejja kulhadd jitla jaghti is support lit tim naxxari ha nalqu it tieni round fuq quddiem halli imbad ikun jiddependi skond kif jigu lavversarji tana jekk ikolniex decider jew le. COME ON LIONS
Elaine - Naxxar
29 April 2010 08:55 PM
John, Grazzi ta Kollok.... is-Socjeta Thallilek Post li Dejjem Kien ghadu u jibqa jixraqlek. GRAZZI
Anthony Deguara - Naxxar
29 April 2010 02:19 PM
NIXTIEQ nghati il- kondoljanzi lill- familja chircop!!! Grazzi Johnny ta' kull ma ghamilt maghna u ta' kemm hegigtni biex nistudja halli nohrog indoqq. Grazzi ta' kollox ....ma ninsewk qatt.......
Kevin Agius - Naxxar
29 April 2010 01:12 PM
Nixtieq inkompli ma dak li qalu shabi u ma' dak li ktibt fl-artiklu! Jien apparti li kien bandist ezemplari ghalijja hu kien ukoll il-gar tieghi li dejjem kont tarah b'dik it-tbissima fuq xuftejh. Kuljum kont nisimaw iddoqq , ma kienx jitlef gurnata! Kien jitla kull kuncert u servizz li kien isir. Qatt ma naf li tilef kuncert meta kien ghadhu jiflah! Ta' dan nixtieq nirringrazah hafna ghax ghalkemm dejjem ura li hu bandist ezemplari , kien ukoll habib kbir tas-Socjeta'!! Grazzi mill-qalb ta kollox Johnny!!
Daniel Bonavia - naxxar
29 April 2010 12:13 PM
rip... JONY alkemm ma tantx ili wisq li bdejt indoqq mal banda xorta ilhaqtek ukoll f certi mumenti mal banda specjalment mal-Brass Band, id-Dar tal-Providenza. Proset u grazzi ta kull ma ghamilt ghas socjeta u ta' kemm kont ezemplari ghalina.
kevin Grech - naxxar
29 April 2010 07:11 AM
nixtieq nati il-kondoljanzi tijaj lil familja chircop u najdilhom biex jaghmlu kuragg f'dawn il-mumenti diffcili. Zgur li Johny jibqa f'qalbna u kien ezempju ghal kull bandist R.I.P
naxxari - naxxar
20 April 2010 04:23 PM
Inkompli inheggigkom biex tkomplu titilaw tatu issupport taghkom kif qedin tamlu lit tim tan naxxar al lahhar zewg loghbiet li baqa u tkompli tirrenja i lhbiberija li hemm bejn iz zewg partitarji ta zewg kazini. inheggeg ukoll biex nissaportjaw lil kazin naxxari liehor fil festival tan nar ta lart u ngibu lir rahal taghna n-NAXXAR qabel kollox
Anthony Deguara - Naxxar
09 April 2010 04:23 PM
Nixtieq nejd prosit lil kevin tal-website li vera hija sabiha u proset tal-20 000 dhul gewwa il web tas socjeta taghna.Nixtieq nejd prosit kbira lil kull min hadem ghall wirjiet tal-Gimgha Mqaddsa specjalment lill grupp armar.Nixtieq nsellem lil dawk is soci li kienu jew ghadhom jiffrekwentaw il kazin minhabba xi cirkustanzi. Tislijiet........
Keith Naxxar - Naxxar
07 April 2010 11:45 PM
Nixtiq nejd proset kbira lil Kevin talli qijed izom din il-website up to date... alija personali hija wahda mill-aqwa websites li awn tal baned f'malta. j'alla tibqa sejjer hekk kev! proset! nixtieq nghid proset ukoll lill dawk kollha li hadmu fil-kantina u li hadmu fil-wirja sabiha li kien hemm. PROSET MILL-QALB!!
Lynn - Gharghur
05 April 2010 08:21 PM
Nixtieq nghid proset lil Banda Peace tas-sehem taghha fil-festi tal-Gimgha Mqaddsa.Grazzi mill-qalb.

Tagħlim tal-Mużika mall-Banda Peace

Għafas fuq il-buttuna t'hawn taħt sabiex tirreġistra għal tagħlim tal-mużika professjonali minngħajr ħlas.

Wara li tirreġistra, s-Soċjeta' Mużikali Peace ser tikkuntatjak fuq id-dettalji li tkun għadek kemm irreġistrajt bihom.