Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Neville Gauci - Naxxar
18 Settembru 2009 01:51 PM
nibda billi nghid prosit lil kull min ha sehem bix saret din il-website ghax veru website professjonali li zgur hadet hafna hin bix tittella. nixtieq nghid ukoll prosit kbira lill-partitarji kollha tal-banda Peace li ghenu hafna bix din is-sena kellna festa mill-aqwa li kienet mimlija mux ftit bil-brijju armar u programm eccellenti li minn sena ghal sena nkomplu nuru x banda kbira ghandna. J Alla nibqghu sejrin hekk sabiex minn sena ghal sena nibqghu naghmlu festa kbira. Viva Marija Bambina u Viva l-ewwel u l-aqwa banda Naxarija il-Peace Band Club!
Brandon - Naxxar
18 Settembru 2009 12:10 PM
website mil awqa!! tal genn. proposta zejra hi li jkun emm l ismijit tal bandisti kollha li jdoqqu mal banda tana. ejja halli nkomplu nissahhu u nkomplu natu izjed rispsti lil ta isfel! proset kevin!
Graziella Gauci - naxxar
17 Settembru 2009 03:55 PM
l-ewwel net prosit tas-sit sabih. it tieni nett prosit guys xfesta hejejna. nkabru aktar ma snin.. briju mil aqwa, program profesjonali bhal dejem u purcisjoni sabiha. maniex xin nejdu fuq is sorpriza , prosit hafna sabiha . hadt gost hafna meta kulhad inaqad biex nahdmu hali is sorprizi ma jonqsux u jkunu ecelenti..msoma prosit guys u nibdew nahdmu al sena ohra aqwa min dis sena u nkaxkru lil ohrajn u jkona biex npaxxu lin naxxarin tana u baranin .. u ntelaw program u ativitajit mil ahjra.. prosit lil kulhad viva marija bambina viva peace band club
victoria - naxxar
17 Settembru 2009 01:02 PM
prosit immens tax xoghol kbir li amiltu..u prosit ukoll dawk li hadmu u enu biex jkollna festa mil isbah din is sena..nibqaw sejrin ekk matul is snin li gejjin ha inkomplu nihdu gost u natu pjacir lil hadd iehor u inhejju tbissima fuq lucuh tan naxxarin. grazzi mil qalb u nibqa maqudijn al dejjem dejjem kburin bil banda peace tc
Pierre Sciberras - Naxxar
17 Settembru 2009 12:00 PM
Prosit ta' dan is-sit elettroniku. Vera sit interessanti u li ghandu jigbed kull kwalita' ta' udjenza.
Jonathan Sacco - Naxxar
16 Settembru 2009 11:55 AM
prosit kbira nerga nghid lil min qed jiehu hsieb din il-website ghax min jum ghal l-iehor dejjem tinbidel u prosit lil dawk li taw xi nformazzjoni biex jsebbah din il-website fosthom ritratti u videos. ejjew nuru li dak il-ferh ta zmien il-festa jkun ghas-sena kollha u ejjew nkomplu nahdmu biex sena diehla tkun aqwa min din sena!!
Kevin Agius [webmaster] - Naxxar
15 Settembru 2009 05:50 PM
L-ewwelnett nixtieq nghid Grazzi lill-kull minn dahal f'dan is-sit ghax vera kelna 'response' qawwi ta' nies fi zmien qasir. Bi pjacir nghid li fi zmien 10 t'ijiem gos-sit dahlu aktar minn 800. Nixtieq wkoll nirringrazja pubblikament lill Edward Azzopardi li f'kull attivita jiehu ritratti professjonali. Nixtieq nerga nirringrazja minn qalbi lill Graziella Cachia li hadet hsieb il-Banner u l-Intro ta' dan is-sit u nerga nirringrazja minn qalbi lill dawk in nies kollha li tawni support u tifhir kbir fuq dan is-sit. Nixtieq nirringrazja wkoll lit-tfajla u l-familja tieghi tal-pacenzja kbira li hadu bijja tul dawn l-ahhar tlett xhur. Nixtieq wkoll nirringrazzja u nghid proset lill partitarji Peace tal-festa kbira li kelna! Inheggigkom biex tirregistraw fil-Mailing List biex b'hekk intom tkunu tistaw tircievu bosta emails fuq attivitajiet li jsiru fis-Socjeta taghna. Grazzi mill-qalb u ejja ha nibqaw nahdmu id f'id halli nkomplu nsahhu l-isem tas-Socjeta' taghna.
kevin grech - naxxar
15 Settembru 2009 04:18 PM
prosit hafna tar-ritratti u videos li gew mehudin minn edward azzopardi. jalla kulhadd jibqa jahdem ghal ghan wiehed li nkabbru isem il-kazin.
Matthew John Scicluna - Naxxar
15 Settembru 2009 10:10 AM
Prosit Kev al website verament bis sens... Prosit u grazzi lil kulhadd li fil jiem tal festa ha sehem maghna u taghna daqqa t'id, specjament dawk li hadmu is sena kollha biex dejjem nibqaw niksbu is success tul l-istorja tal kbira banda taghna....Il -banda PEACE!!! Grazzi
Victor Gauci - Naxxar
14 Settembru 2009 07:43 PM
Prosit Kevin. Dak li jidhirlek li hu tajjeb ghamlu!

Tagħlim tal-Mużika mall-Banda Peace

Għafas fuq il-buttuna t'hawn taħt sabiex tirreġistra għal tagħlim tal-mużika professjonali minngħajr ħlas.

Wara li tirreġistra, s-Soċjeta' Mużikali Peace ser tikkuntatjak fuq id-dettalji li tkun għadek kemm irreġistrajt bihom.