Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
LUKE IX XAQQ - naxxar
23 Settembru 2009 05:32 PM
MELA L-EWWEL NET PROSET TA DAN IL WEBSITE U NIEXTIEQ NEJD UKOLL LI NIEHU GOST HAFNA NAMILA MA NIES BHALKOM AX FLIEMKIEN NIDHQU U NICCAJTAW BEJNIETNA ANDKOM GRUPP VERA FERHAN U MAGHQUD PROSET NIES U J'ALLA IKOLLKOM DAK KOLLU LI TIXTIEQU
corfu group - perama hotel corfu island
23 Settembru 2009 03:39 PM
insellmu lil shabna tal l-aqwa banda ahna marju u joseph qedin hawn grazzi ghal dawk il flights li l kazin tal peace stinka biex gab ghal lotterija tal BBQ KBIR li kellna fil pjazza.. narawkom il gimgha diehla
KZ - naxxar
22 Settembru 2009 11:11 PM
nixtiequ nirringrazjaw lil kull min attenda l-ikla tax-xalata li bhal dejjem konna numru sabih. inheggeg lil kulhadd kemm tfal,zghazagh u kbar biex jitaghlmu strument mal-banda Peace tan-naxxar. Taghlim tal-muzika huwa b'xejn.
Anthony - Naxxar
21 Settembru 2009 10:18 PM
Insellem lil shabi naxxarin li ilbierah marru gita ghall Corfu.Li huma Daniel u Clifford Bonavia,MarioLino Bugeja,Eric Micallef u Joseph Farrugia li rebhu din l gita mal Banda Peace insellmilhom f'isem iz-zaghzagh tal-Kazin Grazzi.
walter - naxxar
19 Settembru 2009 03:29 PM
l ewwel nett proset tassew liliek Kevin Aguis tal hila u l kapacita li urejt biex ghamilt dan il web site. nixtieq nirringrazja lil membri tal kumitat u sapporters ta din is socjeta ta l ghajnuna u maturita li urew matul il jun tal festa. Nixtieq nirringrazja ukoll lil dawk iz zaghzah li ikoperaw hafna ma l istruzjonijiet li ahna tajnihom. j alla inkomplu nuru aktar maturita kemm is soci kif ukoll mis saporters taghna biex bhekk nuru kemm hi serja is socjeta. Grazzi mill qalb
Neville - Mosta
19 Settembru 2009 11:38 AM
Game Over?, No Deal!. Ma setatx tkun ahjar din il-frazi ta din is-sena ghax ahna konna laqwa, bqajna laqwa u mija fil-mija li ha NIBQAW L-AQWA. Problema wahda hemm li ha nibqaw inkeddu lil aversarji taghana, ghax inridu nzarmaw biex ikunu aqwa minna izda dan mu ser ikun QATT.
Neville Gauci - Naxxar
18 Settembru 2009 01:51 PM
nibda billi nghid prosit lil kull min ha sehem bix saret din il-website ghax veru website professjonali li zgur hadet hafna hin bix tittella. nixtieq nghid ukoll prosit kbira lill-partitarji kollha tal-banda Peace li ghenu hafna bix din is-sena kellna festa mill-aqwa li kienet mimlija mux ftit bil-brijju armar u programm eccellenti li minn sena ghal sena nkomplu nuru x banda kbira ghandna. J Alla nibqghu sejrin hekk sabiex minn sena ghal sena nibqghu naghmlu festa kbira. Viva Marija Bambina u Viva l-ewwel u l-aqwa banda Naxarija il-Peace Band Club!
Brandon - Naxxar
18 Settembru 2009 12:10 PM
website mil awqa!! tal genn. proposta zejra hi li jkun emm l ismijit tal bandisti kollha li jdoqqu mal banda tana. ejja halli nkomplu nissahhu u nkomplu natu izjed rispsti lil ta isfel! proset kevin!
Graziella Gauci - naxxar
17 Settembru 2009 03:55 PM
l-ewwel net prosit tas-sit sabih. it tieni nett prosit guys xfesta hejejna. nkabru aktar ma snin.. briju mil aqwa, program profesjonali bhal dejem u purcisjoni sabiha. maniex xin nejdu fuq is sorpriza , prosit hafna sabiha . hadt gost hafna meta kulhad inaqad biex nahdmu hali is sorprizi ma jonqsux u jkunu ecelenti..msoma prosit guys u nibdew nahdmu al sena ohra aqwa min dis sena u nkaxkru lil ohrajn u jkona biex npaxxu lin naxxarin tana u baranin .. u ntelaw program u ativitajit mil ahjra.. prosit lil kulhad viva marija bambina viva peace band club
victoria - naxxar
17 Settembru 2009 01:02 PM
prosit immens tax xoghol kbir li amiltu..u prosit ukoll dawk li hadmu u enu biex jkollna festa mil isbah din is sena..nibqaw sejrin ekk matul is snin li gejjin ha inkomplu nihdu gost u natu pjacir lil hadd iehor u inhejju tbissima fuq lucuh tan naxxarin. grazzi mil qalb u nibqa maqudijn al dejjem dejjem kburin bil banda peace tc