Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Alison - naxxar
13 Marzu 2012 05:32 PM
Goodluck ghas-serata muzikali li ser itellghu fl-ahhar ta' dan ix-xahar.
kg - naxxar
16 Frar 2012 10:07 AM
Prosit tal-poster tal kantata u nheggeg in nies biex jattendu ax hi okkazjoni unika.
opinjoni - NAXXAR
17 Jannar 2012 11:20 PM
nixtieq inkun naf ilala il kantata mhix imnizzla flattivitajiet li jmiss u mhix tigi iriklamata. zgur li teatru bhal manuel biex timlieh trid tiriklama din lattivta hekk importanti as socjeta taghna. nixtieq inkun naf ukoll hekk hux ha tinhareg cd ta marci f'din l-okkazzjoni u x-attivitajiet hemm imhejjija specjalment mill kummissjoni zghazagh li hija l-qalb tas socjeta.
Naxxari - Naxxar
03 Jannar 2012 09:20 PM
Proset tal kalendarju. Irnexxili nakwista kopja u ghogobni hafna. Proset lill kummissjoni zghazagh u lil Kevin Agius tad disinn.
Kevin g - Naxxar
03 Jannar 2012 01:09 AM
Prosit tal kalendarju ax vera gie sabih. Nheggeg lil kum zghazagh tamel aktar attivitajiet u affarijiet interessanti halli nicelebraw l 150 sena bi kbir.
Seg.Kumm Zghazagh - Naxxar 1
01 Jannar 2012 03:23 PM
F'isem il-Kummissjoni Zghazagh tal-kazin taghna nixtieq naghti l-awguri tieghi lil kulhadd.Nixtieq nirringrazzja ghal fiducja kbira li nsibu mill-partitarji u membri taghna.Grazzi kbira lil kull min gie jzur il-presepju b'differenza, lil min irreklama fil-kalendarju 2012.Nispera li ntghogob min kulhadd,min jixtieq jakkwista kopja jkellem lil membri tal-Kumm.Zghazagh. Nixtieq nghid nota lil Lanzon Naxxar, nirringrazzjawk tal-interess tieghek fina.Il-party tat-tfal ma sarx minhabba diversi impenji li l-Kumm kellha, izda naccertak li se naghmlu hilitna kollha biex fil-festa u fil-Milied naghmluh lil partitarji tal-futur taghna. Tajjeb nifrah lil Kumm.Banda li bhalissa qed tahdem hafna ghal dawn iz-zminijiet,u fl-ahhar nirringrazzja lil Kevin Agius ghax-xoghol li jaghmel lis-Socjeta' taghna. Filwaqt nheggigkom tkomplu tghinuna bis-sapport taghkom u min jista' wkoll b'mod finanzjarju. Grazzi Hafna. Anthony Deguara.
lanzon - naxxar
30 Diċembru 2011 05:35 PM
prosit kbira lil bandisti li hadu sehem filprogram tamilied specjalment lis solisti ryan,dylan, kyle u stephanie. hasra i ma ntbatitx ittra lil membri ax lattendenza kienet tkun ferm akbar.prosit ukoll lil kumm zgazgh tal kalendarju gdid li ghamlu.nixtieq naddi suggeriment liilparty tatfal ma jinqatax anziinkomplu inkabruh u nheggeg biex isir wiehed az zminijiet tal festa.
naxxari - naxxar
18 Diċembru 2011 09:07 PM
prosit kbira liz zghazagh tal kazin tal-presepjusabihudifferenti lighamlu dis sena.jalla tkomolutohorgu bideat sbieh u godda.
D - Naxxar
12 Diċembru 2011 10:02 AM
Proset tad-dehra l-gdida tal-Milied li tajtu lil dan is-sit. Keep up the good work!
Kevin Agius(webmaster) - Naxxar
08 Diċembru 2011 01:48 AM
Ghaziez 'pbc', Ghadni kemm updatjajt il-website bit-tlett attivitajiet principali ghax-xahar ta' Dicembru. Aktar dettalji fuq l-attivitajiet li jmiss , ser jittellaw aktar tard. Tislijiet

Tagħlim tal-Mużika mall-Banda Peace

Għafas fuq il-buttuna t'hawn taħt sabiex tirreġistra għal tagħlim tal-mużika professjonali minngħajr ħlas.

Wara li tirreġistra, s-Soċjeta' Mużikali Peace ser tikkuntatjak fuq id-dettalji li tkun għadek kemm irreġistrajt bihom.