Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Mark Agius - qawra
13 Settembru 2009 07:50 PM
Prosit kevin ta dan is-site professjonali.Ikollok bzonn xi ghajnuna,ghidli. Prosit tal-festa sabieha li kellna ad unur lil MARIJA BAMBINA.Jien bhala editur nixtieq nghid grazzi lil benefatturi,soci u hbieb kif ukoll lil minn ireklama f'dawn it-22 edizzjoni tal-ktieb tal-festa li dejjem kien ta l-ghola livell u gieh ghal din is-socjeta. Grazzi lil kullhadd u issa inkomplu nahdmu ghal festi tal-150 sena banda ghas-sena2012.
maryann agius - naxxar
13 Settembru 2009 05:56 PM
Nixtieq nghid prosit lil kevin ta dan is site veru bicca xoghol tajba,u nixtieq nghid prosit kbira liz zghazah ta l atmosfera li holqu u prosit talli ma waqawx ghal provokazjonijiet li sarulhom keep it up.
Alan Joseph Adami - Fgura
13 Settembru 2009 04:49 PM
Prosit tas-sit, inheggigkom tidhlu fis-sit tal- Ghaqda Madonna Addolorata www.gamfgura.com .
Anthony Deguara - Naxxar
13 Settembru 2009 01:51 PM
Prosit tas-site elettoroniku tal-Peace Band Club,vera sabiha u m hawnx bhalha.Nixtieq li titfaw ritratti tal festi kollha li daqqet l banda taghna fin-Naxxar.Grazzi.
Victoria Sant - Rabat
13 Settembru 2009 01:05 PM
Prosit tal-website sabieha u interessanti li ghandkom. Keep it up! God bless you.
Matthew - Naxxar
12 Settembru 2009 06:19 PM
prosit kbira ghal min ghamel u ghin f'dan is site... Viva l-PBC :) u viva marija bambina
Louis - Naxxar
11 Settembru 2009 12:57 AM
F ismi bhala Direttur Zghazagh u f'isem il Kummissjoni Zghazagh li taghha kevin stess huwa membru, nixtiew nirringrazzjak personalment tax-xoghol siewi li ghamilt. l-istennija ghal din is site kienet worth it!! flimkien ma dan nixtieq nghid ukoll li s socjeta ghanda bzonn tesponi l-istorja taghha wara l hmieg kollu li tefaw fuqha minhabba dak li gara. Prosit hafna Kevin tax-xoghol siewi li ghamilt. Keep it up u ejja ha nahdmu ghax ghandna sena ohra quddiemna
Lino Pirotta - Naxxar
10 Settembru 2009 05:23 PM
Prosit Kevin! Keep this up! U grazzi kbira lil Kumitat ta' l-ghajnuna, u fuq kollox lill-Bandisti li tant jiehdu pacenzja bija
Neville Fenech - Mosta
10 Settembru 2009 04:26 PM
Illum ergajna gejna ghal hajja ta kuljum, hekk kif bilajnuna ta Alla u ta Maria Bambina ghadda kollox b'wicc il-gid. Nixtieq najd proset lil kull min ghamel xi haga fil-kazin biex kelna festa sabieha u kalma minn naha taghana ghax il-partitarji taghana irnexielom jibqaw kalmi avolji gieli tara li jsiru xi ingustizji maghana.
Joseph Farrugia - Naxxar
10 Settembru 2009 04:26 PM
L- ewwelnet nixtieq nirringrazja publikament lil Kevin Agius li ha hsieb ix- xoghol ta' din is- sit tal Banda taghna! Xoghol li ghamlu fi zmien li seta gawda hafna izda kien grat lejn is- socjeta li ried ilesti l- commitment tieghu! Barra min hekk nixtieq nejd PROSET lil- Kumitat Centrali u Kummissjonijiet talli fil festa zammew il- kalma! L- ahhar messagg tieghi, huwa biex min din il- web page miehdu the most of it u ma tkunx web page bhal ohrajn ghal dawk li jhobbu l banda taghna!