Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Pierre Sciberras - Naxxar
17 Settembru 2009 12:00 PM
Prosit ta' dan is-sit elettroniku. Vera sit interessanti u li ghandu jigbed kull kwalita' ta' udjenza.
Jonathan Sacco - Naxxar
16 Settembru 2009 11:55 AM
prosit kbira nerga nghid lil min qed jiehu hsieb din il-website ghax min jum ghal l-iehor dejjem tinbidel u prosit lil dawk li taw xi nformazzjoni biex jsebbah din il-website fosthom ritratti u videos. ejjew nuru li dak il-ferh ta zmien il-festa jkun ghas-sena kollha u ejjew nkomplu nahdmu biex sena diehla tkun aqwa min din sena!!
Kevin Agius [webmaster] - Naxxar
15 Settembru 2009 05:50 PM
L-ewwelnett nixtieq nghid Grazzi lill-kull minn dahal f'dan is-sit ghax vera kelna 'response' qawwi ta' nies fi zmien qasir. Bi pjacir nghid li fi zmien 10 t'ijiem gos-sit dahlu aktar minn 800. Nixtieq wkoll nirringrazja pubblikament lill Edward Azzopardi li f'kull attivita jiehu ritratti professjonali. Nixtieq nerga nirringrazja minn qalbi lill Graziella Cachia li hadet hsieb il-Banner u l-Intro ta' dan is-sit u nerga nirringrazja minn qalbi lill dawk in nies kollha li tawni support u tifhir kbir fuq dan is-sit. Nixtieq nirringrazja wkoll lit-tfajla u l-familja tieghi tal-pacenzja kbira li hadu bijja tul dawn l-ahhar tlett xhur. Nixtieq wkoll nirringrazzja u nghid proset lill partitarji Peace tal-festa kbira li kelna! Inheggigkom biex tirregistraw fil-Mailing List biex b'hekk intom tkunu tistaw tircievu bosta emails fuq attivitajiet li jsiru fis-Socjeta taghna. Grazzi mill-qalb u ejja ha nibqaw nahdmu id f'id halli nkomplu nsahhu l-isem tas-Socjeta' taghna.
kevin grech - naxxar
15 Settembru 2009 04:18 PM
prosit hafna tar-ritratti u videos li gew mehudin minn edward azzopardi. jalla kulhadd jibqa jahdem ghal ghan wiehed li nkabbru isem il-kazin.
Matthew John Scicluna - Naxxar
15 Settembru 2009 10:10 AM
Prosit Kev al website verament bis sens... Prosit u grazzi lil kulhadd li fil jiem tal festa ha sehem maghna u taghna daqqa t'id, specjament dawk li hadmu is sena kollha biex dejjem nibqaw niksbu is success tul l-istorja tal kbira banda taghna....Il -banda PEACE!!! Grazzi
Victor Gauci - Naxxar
14 Settembru 2009 07:43 PM
Prosit Kevin. Dak li jidhirlek li hu tajjeb ghamlu!
charmaine - naxxar
14 Settembru 2009 12:30 AM
proset hafna tal website giet sabiha hafna. Good luck al quddiem
censu - iklin
14 Settembru 2009 12:20 AM
Prosit hafna tal-website king. prosit ukoll lil kull min ta sehem biex kelna festa sabiha. Prosit lil kull min kellu sehem fil program ta lejlet il-festa li kien success u prosit hafna liz zghazagh li sena wara sena dejjem qedin jizdiedu. viva l-ewwel u laqwa banda NAXXARIJA.
Joseph Vassallo - Siggiewi
13 Settembru 2009 10:34 PM
Prosit hafna ghal din is-site ghal mod professjonali kif inhi prezentata. Kuragg u awguri ghall-futur
Mark Agius - qawra
13 Settembru 2009 07:50 PM
Prosit kevin ta dan is-site professjonali.Ikollok bzonn xi ghajnuna,ghidli. Prosit tal-festa sabieha li kellna ad unur lil MARIJA BAMBINA.Jien bhala editur nixtieq nghid grazzi lil benefatturi,soci u hbieb kif ukoll lil minn ireklama f'dawn it-22 edizzjoni tal-ktieb tal-festa li dejjem kien ta l-ghola livell u gieh ghal din is-socjeta. Grazzi lil kullhadd u issa inkomplu nahdmu ghal festi tal-150 sena banda ghas-sena2012.

Aħbarijiet Riċenti


Kalendarju tax-Xahar

 • Diċembru 2017
  TneTliErbĦamĠimSibĦad
  27282930123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
  1234567

Mill-Arkivji

Ħajr lil