Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Lino Pirotta - Naxxar
10 Settembru 2009 05:23 PM
Prosit Kevin! Keep this up! U grazzi kbira lil Kumitat ta' l-ghajnuna, u fuq kollox lill-Bandisti li tant jiehdu pacenzja bija
Neville Fenech - Mosta
10 Settembru 2009 04:26 PM
Illum ergajna gejna ghal hajja ta kuljum, hekk kif bilajnuna ta Alla u ta Maria Bambina ghadda kollox b'wicc il-gid. Nixtieq najd proset lil kull min ghamel xi haga fil-kazin biex kelna festa sabieha u kalma minn naha taghana ghax il-partitarji taghana irnexielom jibqaw kalmi avolji gieli tara li jsiru xi ingustizji maghana.
Joseph Farrugia - Naxxar
10 Settembru 2009 04:26 PM
L- ewwelnet nixtieq nirringrazja publikament lil Kevin Agius li ha hsieb ix- xoghol ta' din is- sit tal Banda taghna! Xoghol li ghamlu fi zmien li seta gawda hafna izda kien grat lejn is- socjeta li ried ilesti l- commitment tieghu! Barra min hekk nixtieq nejd PROSET lil- Kumitat Centrali u Kummissjonijiet talli fil festa zammew il- kalma! L- ahhar messagg tieghi, huwa biex min din il- web page miehdu the most of it u ma tkunx web page bhal ohrajn ghal dawk li jhobbu l banda taghna!
Kevin Agius [webmaster] - Naxxar
10 Settembru 2009 03:18 PM
Nixtieq nerga nirringrazja lill-kulhadd ghal dan is-support shih li qeghdin tatu lill din il-website kif ukoll lis-socjeta. Kelna festa ohra sabiha u hawnhekk nixtieq nirringrazja minn qalbi lill kull minn ikopera mas-Socjeta' biex inwaslu festa ohra ta' dan il-kalibru. Nheggigkom biex izuru dan is-sit ta'spiss biex intom stess tkunu tafu l-attivitajiet, ahbarijiet, informazzjoni etc... fuq din is-Socjeta'. M'ghandix dubju li ser narakom fil-jiem li gejjin fil-kazin ghax ahna kollha partitarji s-sena kollha!Grazzi mill-gdid!
Jonathan Sacco - Naxxar
10 Settembru 2009 01:08 PM
L-ewwel haga nixtieq nghid prosit lil kevin tal-website ghax bhekk nies jkunu jafu xqed isehh fdin is-socjeta u tieni prosit lilna zaghzagh li rnexxilni noholqu festa sabiha kif suppost. Ejjew nuru li ahna maqughdin sena kollha!!
Neville - Naxxar
10 Settembru 2009 12:03 PM
prosit kbira lil min hadem fuq din is-site sabiha tax-xoghol professjonali li ghamel biex din il-website setghet issir realta. prosit ukoll lill-partitarji kollha tal-banda peace li bil-hila taghhom kellna festa meraviljuza kif dejjem kellna! VMB u viva l-ewwel u l-aqwa banda Naxxarija PEACE BAND CLUB!
Meme - Naxxar
09 Settembru 2009 01:05 PM
Prosit kevin tal-website sabiha, u ta l-attivitajiet fil-festa nistennewkom ukoll tigu tissuportjaw lit tim ta Naxxar Lions fil-hidma taghna biex nergghu nibdew telghin f divisjonijiet ghola u nkomplu naghmlu gid lin Naxxar
vittorio - Naxxar
07 Settembru 2009 06:40 PM
Bhala vici president nixtieq nirringrazzja liz-zaghzagh fi hdan il Peace Band Club ghax-xoghol siewi li qed jaghmlu fi zmien qasir urejna li mhux talli ghadna hemm imma issahhahna u qed nuru progress minn gimgha ghal gimgha komplu sejrin hekk hbib iddevertu bil moderazzjoni VMB!
Sean - Naxxar
07 Settembru 2009 06:33 PM
prosit tal-website professjonali bhall kull haga li qedin norganizzaw success fuq iehor inkomlu sejrin hekk u nuru li ahna l-ewwel,l-aqwa u l-ahjar.Viva L-Peace Band Club U VMB =]
Isaac - Naxxar
07 Settembru 2009 04:32 PM
Prosit ta'din il-website sabiha..keep it up :) :)..ejja ha nkomplu niehdu pjacir fil-festa xD xD

Tagħlim tal-Mużika mall-Banda Peace

Għafas fuq il-buttuna t'hawn taħt sabiex tirreġistra għal tagħlim tal-mużika professjonali minngħajr ħlas.

Wara li tirreġistra, s-Soċjeta' Mużikali Peace ser tikkuntatjak fuq id-dettalji li tkun għadek kemm irreġistrajt bihom.