Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Kevin Agius [webmaster] - Naxxar
19 Jannar 2010 11:06 PM
Elaine... Jien personalment nixtieq nghidlek minn-qalbi kelma wahda "kuragg!". Dan huwa mument ferm difficli bhalissa ghalikom imma jekk temmnu fikom infuskom timxu. Kullhadd jaf minn kien missierkom! Kemm kien ihobbu l-Kazin u dejjem kont tarah b'dik id-dahka fuq wiccu! Kuragg Elaine! Dak qed jitlob ghalikom minn hemm fuq! Appogg minn ghandna ssibu dejjem xhin tridu! L-hbieb ghalhekk qeghdin! Narakom u Kuragg mill-gdid!
Elaine - Naxxar
19 Jannar 2010 09:55 PM
Grazzi hbieb tas-sapport li urejtu mieghi u ma ohti fl-iktar mument difficli, ghat-telfa ta missierna. Grazzi ta l-appogg mill-qalb.
Lino Pirotta - Naxxar
17 Jannar 2010 11:14 AM
Prosit liz-zghazagh taghna tal-Presepju Grandjuz li tawna. KEEP IT UP! Ir-ritratti jixhdu x-xoghol dedikat li sar f'din il-bicca arti.
Kevin Agius [webmaster] - Naxxar
10 Jannar 2010 04:22 PM
Nixtieq nghid proset lill-Banda kollha tas-Success li dan l-ahhar qeghdin inkomplu naghmlu. Proset u ejja ha nibqaw sejrin hekk!! Nixtieq nahtaf l-okkazjoni biex nghid proset liz-zewg surmastrijiet Naxxarin li ghandna Mro Lino Pirotta tas-sagrifficju li qeghdin jaghmlu biex jghinu lilna l-bandisti nissahhu u ninnghaqdu u NISSUDAW. Proset kbira tmur ghas-surmast Mro.Lino Pirotta tas-success kbir li ghamel gewwa Parigi! Proset lill-kullhadd!! Nheggeg lill-bandisti kollha biex jergaw jibdew jitilaw il-kuncerti kollha halli nibqaw inkunu dejjem numeruzi. Ejja halli nibqaw nissahhu !! Viva s-Socjeta Muzikali Peace! u Viva l-Banda Kbira Taghna!!
bandist - naxxar
10 Jannar 2010 04:04 PM
nixtieq nghid prosit lis surmast Lino Pirotta tas success li ghamel f'parigi
kevin grech - naxxar
05 Jannar 2010 07:27 PM
Nghid prosit lil dawk kollha li hadmu fil presepju mekkanizat li rebhu l-ewwel post li avolja ma kienx hemm kompetizjoni biex intrebah dan il-premju ried jintlahaq certu livell. Prosit mil-gdid
bandisti - naxxar
03 Jannar 2010 11:29 AM
inhossuna kburin li ahna bandisti tal-post malbanda peace ,eta tara li f dan ix xahar amilna zewg programmi kbar ta livell gholi u meta tara li il banda kella 6 servizzi. inheggeg lil bandisti kollha biex nibqaw nattendu bi hgarna kif qedin naghmlu u lil dawk il-bandisti li ghal xi raguni kienu waqfu biex jergaw jigu ha nkomplu inkabbru l-banda taghna li tant inhobbu. is-sena t-tajba lil kulhadd
Lino Pirotta - naxxar
31 Diċembru 2009 02:16 PM
AWGURI GHAS-SENA L-GDIDA 2010 - Grazzi mil-qalb lill-membri tal-Kumitat, bandisti u alljevi, tal-pacenzja li hadu bija tul 2009. Nhossni kburi li nifforma parti mill-familja tal PEACE BAND
bandist zghazugh - Naxxar
28 Diċembru 2009 12:29 AM
Nixtieq nghid prosit lil shabi l-bandisti tal-programm muzikali li tellajna illum fis-Sala Marija Bambina fil-kazin. Prosit kbira lis-solisti kollha flimkien ma Matthew scicluna fuq il-violin u lis-surmast Lino Pirotta. L-ahhar u mhux l-inqas lin-nies kollha li attendew fejn kien hemm attendenza sabiha. Nawgura success iehor lil brass ensemble tas-socjeta ghal program li ha jtellaw fl-ewwel ta jannar fl-10pm id-dar tal-providenza ghal karita u lil banda kollha bid daqq ta carols u marci fid-dar ta lanzjani in-naxxar fl-1 ta jannar ukoll fl 10am. Nawgura lil kulhadd il-festi it-tajba
Anthony Deguara - Naxxar
27 Diċembru 2009 03:38 PM
Nixtieq naghti l awguri tieghi lil kulhadd specjalment lis Socjeta Muzikali Peace.J Alla jkollna sena tajba mimlija bl unuri. Nixtieq inheggeg iktar zghazagh biex jigu iktar l kazin.Min jixtieq jerga jibda jigi, l bibien miftuhin ghal kulhadd u f isem in nies kollha tal kazin niskuzaw ruhna bil quddiem grazzi u Awguri.

Tagħlim tal-Mużika mall-Banda Peace

Għafas fuq il-buttuna t'hawn taħt sabiex tirreġistra għal tagħlim tal-mużika professjonali minngħajr ħlas.

Wara li tirreġistra, s-Soċjeta' Mużikali Peace ser tikkuntatjak fuq id-dettalji li tkun għadek kemm irreġistrajt bihom.