Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
lino Pirotta - Naxxar
28 Marzu 2012 10:55 PM
Nixtieq niehu l-okkazjoni sabiex nirringrazzja pubblikament lil kull min b'xi mod ta sehmu sabiex il-Kuncert ta' nhar is-Sibt kien success. Ma nixtieqx insemmi ismijiet, ghax nibza li nhalli lil xi hadd barra. Izda ma nistax ma nghatix prosit lill-muzicisti taghna u l-Kummissjoni Banda, li minajrhom zgur dan il-Kuncert ma kienx jittella. U fuq kollox lill-Kumitat Centrali li gharaf jikkoordina kollox. Awguri Banda Peace.
kevin grech - naxxar
26 Marzu 2012 09:33 PM
Prosit kbira lil kull min hadem biex itellet is serata meraviljuza ta nhar is sibt li ghadda fejn zgur li se tibqa tisemma fil gejjieni.
Neville Gauci - Naxxar
26 Marzu 2012 06:59 PM
Prosit kbira lil dawk kolla li b'xi mod amlu parti mill-bicca xoghol kbira li l-Peace Band Club tellghet nhar is sibt li adda. Kumitat, Sotto-Kumitati, is Surmast Lino Pirotta, il-Maestro Karl Fiorini, lis-Soprana Rosabelle Bianchi, lit-Tenur Vincenti, il-Bandisti kolla li daqqew fil-Cantata, lill-kor The New Choral Singers u lid-direttur taghhom Robert Calleja u wkoll lil Cliffor Galea talli ghogbu jipprezenta il-Cantata fost nies ohrajn li ghenu hafna bix din il-holma li kellha l-ghaqda taghna saret realta. Grazzi hafna lil kulhadd! nihu spunt zghir bix infakkarkom li nar l-erbgha tat-tniebri ha jkun emm kuncert ta marci funebri mtellgha mis-socjeta taghna bhala parti mill-attivitajiet ta din is-sena. Kulhadd huwa mistieden. CDs tal-Cantata huma ukoll ghall-bejgh u jistghu jinxtraw mill-kazin! Grazzi tas-support
Anthony Deguara - Naxxar
26 Marzu 2012 01:10 PM
Nixtieq nghid prosit lil kull min kellu x'jaqsam mal-Cantata li ttellghet nhar is-Sibt li ghadda ghax vera hrigna b'unuri kbar. Prosit lil Maestro Karl Fiorini u lil Maestro LLino Pirotta tax-xoghol li ghamlu. prosit tmur lil Fr.Richard Borg u lil bandisti kollha specjalment dawk tal-post ghax ghamilna xoghol mill-aqwa. Nawgura iktar successi ghal-banda taghna...
Mark Anthony Bezzina - Rabat
26 Marzu 2012 09:32 AM
Jien bniedem li nhobb hafna l-muzika u niprova naghmel minn kollox sabiex natendi kul kuncert li jsir hawn Malta. U kif ghamilt ma baned ohra , anke tal-Victory ma dik tan-Naxxar li kienu ddaqqew l-Universita. Kont gieli smajtkom iddoqqu lilkom wkoll fil-festi tal-140 sena fl-Universita' ta' Malta u kelli wkoll l-unur narakom fin-1994 meta ddaqqejtu t-Teatru Manoel u jekk mux sejjer zball klassifikajtu t-tielet post fl-aqwa baned ta' Malta. Pero' ,nhar is-Sibt bqajt immeraviljat b'dik il-muzika li ddaqejtu. Issoprendejtuni! Qatt ma stennejt li banda Maltija kapaci ddoqq dak il-livell. Jien ghalijja personali din il-Kantata vera kienet unika ghaliex ghalijja personali qatt ma smajt Kantata isbah minn din!! PROSET TA'VERU!!. Mark
maryh - Naxxar
24 Marzu 2012 09:00 PM
laqwa banda, keep it up. kburin bikom
kevin g - Naxxar
22 Marzu 2012 11:22 PM
goodluck lil bandisti kollha ghal nhar is-sibt.bic-cert li se tkun serata unika
Alison - naxxar
13 Marzu 2012 05:32 PM
Goodluck ghas-serata muzikali li ser itellghu fl-ahhar ta' dan ix-xahar.
kg - naxxar
16 Frar 2012 10:07 AM
Prosit tal-poster tal kantata u nheggeg in nies biex jattendu ax hi okkazjoni unika.
opinjoni - NAXXAR
17 Jannar 2012 11:20 PM
nixtieq inkun naf ilala il kantata mhix imnizzla flattivitajiet li jmiss u mhix tigi iriklamata. zgur li teatru bhal manuel biex timlieh trid tiriklama din lattivta hekk importanti as socjeta taghna. nixtieq inkun naf ukoll hekk hux ha tinhareg cd ta marci f'din l-okkazzjoni u x-attivitajiet hemm imhejjija specjalment mill kummissjoni zghazagh li hija l-qalb tas socjeta.

Aħbarijiet Riċenti


Kalendarju tax-Xahar

 • Marzu 2017
  TneTliErbĦamĠimSibĦad
  272812345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  272829303112
  3456789

Mill-Arkivji

Ħajr lil