Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
John Wynn - USA
24 April 2012 02:34 AM
With fond memories of my years in Naxxar 1972 - 1975
Carm Grech - Iklin
09 April 2012 09:03 PM
Numru sabieh ta Bandisti tal-post tas-socjeta taghna regghu kienu l-protagonisti fil-purcisjoni tal-Gimgha l-Kbira. Banda li kienet b'hoss perfett u daqqew marci funebri mil aktar sbieh ghan-Naxxar. Proset u awguri lil Banda Peace.
Carm Grech - Iklin
09 April 2012 08:57 PM
Sur webMaster, nitolbok biex taghtini ftit spazju sabiex inkun nista nghid proset lil Banda Peace li regghet uriet kemm hija Banda kapaci u li minn dejjem telghet kuncerti ta'livel gholi. Il-Kantata ta Karl Fiori u kliem ta Fr Richard, Direzjoni ta Lino Pirotta u b'numru sabieh ta bandisti tal-post. Ma dawn kelna kor ta' livel gholi kif ukoll hidma ko-ordinata minn diversi membri tal kumitat u sotto kumitati u membri. Tajjeb li wiehed jisma' il kliem ta din il kantata ghax huma kliem b'messagg li japlika ghal dawn iz-zminijiet tal-lum ukoll. Grazzi tas-sodisfazjoni li tajtuni.
lino Pirotta - Naxxar
28 Marzu 2012 10:55 PM
Nixtieq niehu l-okkazjoni sabiex nirringrazzja pubblikament lil kull min b'xi mod ta sehmu sabiex il-Kuncert ta' nhar is-Sibt kien success. Ma nixtieqx insemmi ismijiet, ghax nibza li nhalli lil xi hadd barra. Izda ma nistax ma nghatix prosit lill-muzicisti taghna u l-Kummissjoni Banda, li minajrhom zgur dan il-Kuncert ma kienx jittella. U fuq kollox lill-Kumitat Centrali li gharaf jikkoordina kollox. Awguri Banda Peace.
kevin grech - naxxar
26 Marzu 2012 09:33 PM
Prosit kbira lil kull min hadem biex itellet is serata meraviljuza ta nhar is sibt li ghadda fejn zgur li se tibqa tisemma fil gejjieni.
Neville Gauci - Naxxar
26 Marzu 2012 06:59 PM
Prosit kbira lil dawk kolla li b'xi mod amlu parti mill-bicca xoghol kbira li l-Peace Band Club tellghet nhar is sibt li adda. Kumitat, Sotto-Kumitati, is Surmast Lino Pirotta, il-Maestro Karl Fiorini, lis-Soprana Rosabelle Bianchi, lit-Tenur Vincenti, il-Bandisti kolla li daqqew fil-Cantata, lill-kor The New Choral Singers u lid-direttur taghhom Robert Calleja u wkoll lil Cliffor Galea talli ghogbu jipprezenta il-Cantata fost nies ohrajn li ghenu hafna bix din il-holma li kellha l-ghaqda taghna saret realta. Grazzi hafna lil kulhadd! nihu spunt zghir bix infakkarkom li nar l-erbgha tat-tniebri ha jkun emm kuncert ta marci funebri mtellgha mis-socjeta taghna bhala parti mill-attivitajiet ta din is-sena. Kulhadd huwa mistieden. CDs tal-Cantata huma ukoll ghall-bejgh u jistghu jinxtraw mill-kazin! Grazzi tas-support
Anthony Deguara - Naxxar
26 Marzu 2012 01:10 PM
Nixtieq nghid prosit lil kull min kellu x'jaqsam mal-Cantata li ttellghet nhar is-Sibt li ghadda ghax vera hrigna b'unuri kbar. Prosit lil Maestro Karl Fiorini u lil Maestro LLino Pirotta tax-xoghol li ghamlu. prosit tmur lil Fr.Richard Borg u lil bandisti kollha specjalment dawk tal-post ghax ghamilna xoghol mill-aqwa. Nawgura iktar successi ghal-banda taghna...
Mark Anthony Bezzina - Rabat
26 Marzu 2012 09:32 AM
Jien bniedem li nhobb hafna l-muzika u niprova naghmel minn kollox sabiex natendi kul kuncert li jsir hawn Malta. U kif ghamilt ma baned ohra , anke tal-Victory ma dik tan-Naxxar li kienu ddaqqew l-Universita. Kont gieli smajtkom iddoqqu lilkom wkoll fil-festi tal-140 sena fl-Universita' ta' Malta u kelli wkoll l-unur narakom fin-1994 meta ddaqqejtu t-Teatru Manoel u jekk mux sejjer zball klassifikajtu t-tielet post fl-aqwa baned ta' Malta. Pero' ,nhar is-Sibt bqajt immeraviljat b'dik il-muzika li ddaqejtu. Issoprendejtuni! Qatt ma stennejt li banda Maltija kapaci ddoqq dak il-livell. Jien ghalijja personali din il-Kantata vera kienet unika ghaliex ghalijja personali qatt ma smajt Kantata isbah minn din!! PROSET TA'VERU!!. Mark
maryh - Naxxar
24 Marzu 2012 09:00 PM
laqwa banda, keep it up. kburin bikom
kevin g - Naxxar
22 Marzu 2012 11:22 PM
goodluck lil bandisti kollha ghal nhar is-sibt.bic-cert li se tkun serata unika

Tagħlim tal-Mużika mall-Banda Peace

Għafas fuq il-buttuna t'hawn taħt sabiex tirreġistra għal tagħlim tal-mużika professjonali minngħajr ħlas.

Wara li tirreġistra, s-Soċjeta' Mużikali Peace ser tikkuntatjak fuq id-dettalji li tkun għadek kemm irreġistrajt bihom.