Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Kummissjoni Zghazagh - naxxar
24 Diċembru 2009 09:59 AM
F'ismi u f'isem il-kummissjoni Zghazagh tal-Banda Peace Naxxar nixtieq nirringrazja lil kull min ghina matul din is-sena li ghaddiet u nawgura il-Milied u is-sena t-tajba lil kulhadd.
partitarju ta l-ewwel banda naxxarija - naxxar
22 Diċembru 2009 09:21 AM
prosit hafna lil kull min kien involut fil prespju li hemm fil-kantina tal-kazin fejn qed jigbed hafna nies u huwa lunika presepju ta daqs kbir mekkanizzat ghal din is sena. Hemm xi ritratti tal-banda fir rahal tal milied??
Louis Bugeja - Naxxar
22 Diċembru 2009 12:38 AM
Nixtieq nghid grazzi kbira u proset lil dawk iz-zghazagh li taw l-ghajnuna kbira taghhom saiex ittelghet il-wirja tal-presepju mekkanizzat. Minhabba li din kienet wirja ta l ewwel xorta fil-kazin taghna ta min jghid li kienet tinvolvi hafna u hafna xoghol mil-gdid u minghajr l-ghajnuna ta hafna individwi ma setghetx tkun possibli. kienet glied mal-hin izda fl-istess hin holma li saret realta. Dan jixduh il-kummenti sbieh li hargu. ghal darb ohra grazzi mil-qalb
GRAZIELLA - NAXXAR
14 Diċembru 2009 03:23 PM
PROSET LIL BANDISTI KOLLHA TAL BANDA PEACEL LI F DAWN LAHHAR 3 HADU SHEM FI STARS FOR CHARITY U FIL CHRISTMAS VILLLAGE GEWWA IN NAXXAR.
k Grech - naxxar
14 Diċembru 2009 08:45 AM
Prosit kbira lil kulhaqdd tal-programm grandjuz li itella il-gimgha li ghadda fl-MFCC TA Qali u tal-participazjoni fir-rahal tal-Milied gewwa in-naxxar. Prosit ukoll lil kull min hadem fil presepju mekkanizzat l iqed ghal wiri fil-kantina tal-kazin.
Kevin Agius [webmaster] - Naxxar
12 Diċembru 2009 11:32 AM
Nixtieq nghid proset kbira lill Peace Band Club tal-Programm kbir li hejjew il-bierah gewwa l-MFCC Ta'Qali. Grazzi wkoll ghall-dak in-numru kbir ta'nies li gie jara l-programm, avolja kienet hafna xita. Kien programm fuq livell gholi hafna u urejna bhall-dejjem li din il-Banda kienet, ghadha u tibqa wahda mill-aqwa baned f'pajjizna. Proset kbira tmur ghall-bandisti kollha li hadu sehem il-bierah ghax minnghajr il-kontribut massimu taghhom dan il-programm ma kienx ikun ta'SUCESS! Proset lill-kull bandist u bandista li hadu sehem!! Proset wkoll tmur ghall-Mro Lino Pirotta li dderiga l-banda taghna ghall-bosta snin u ghadhu qed jiderigija b'modd professjonali hafna. Nixtieq nghid proset lill-kantanti, muzicisti, u zeffiena li hadu sehem. Tajjeb tkunu tafu li l-programm li ndaqq il-bierah ser jigi muri fuq it-televizzjoni lokali fit-2 ta'Jannar. Proset u grazzi!
j borg - naxxar
23 Novembru 2009 05:40 PM
Nawgura lil bandisti kollha u lis-surmast Lino Pirotta ghal program voakli u strumentali li ha jsir fl-MFCC ta qali ghal Karita. Prosit hafna ta dan il-gest ferm sabih
partitarju TA L-ewwel banda Naxxarija - naxxar
22 Novembru 2009 08:10 PM
Nixtieq nifrah lil daniel bonavia talli qed jiehu hsieb jirranga dak li hemm bzonn fis-sala unika u sabiha ta fejn hemm l-isnooker. Prosit ukoll tax xol li qed jamlu kummissjoni zghazagh ta l-attivitajiet li qed jaghmlu u talli bhal ma ghamlu fil-passat ha jergaw jorganizzaw il-kampanja tal-milied bil PA System bid-daqq tal carols fit-toroq principali tan-naxxar. Nifrah ukoll minn hawn lil Anthony deguara talli flimkien ma xi individwi ohra ha inkarigu minn jeddu biex tigi irestawrata il-kapella tal-kazin. L-ahhar u mhux l-inqas nghid prosit lil kull min qed jahdem biex insebhu il-kazin taghna u lil kull min qed jahdem biex nergaw inpoggu isem il-kazin taghna fuq quddiem fejn jixraqlu. Kulhadd hu bzonjuz u kulhadd jista jaghti daqqa tid tikka kemm hi tikka. Bhekk ejjew dejjem inkunu possittivi u nharsu il-quddiem. VIVA IL-BANDA PEACE U VIVA MARIJA BAMBINA
Emanuel Mizzi - Victoria Gozo
12 Novembru 2009 05:35 PM
Ghal gieh l-istorja nixtieq naraf li l-Banda Peace u l-Banda La Stella t'Ghawdex ghal xi zmien kienu that it-tregija tas-Surmast Gaetano Grech li nafu li hu mexxa il-Banda Cittadina La Stella bejn s-sena 1902-1905.
kevin grech - naxxar
09 Novembru 2009 04:09 PM
Prosit kbira lil bandisti kollha li daqqew mal brass ensemble tas socjeta u lil assistent surmast.

Tagħlim tal-Mużika mall-Banda Peace

Għafas fuq il-buttuna t'hawn taħt sabiex tirreġistra għal tagħlim tal-mużika professjonali minngħajr ħlas.

Wara li tirreġistra, s-Soċjeta' Mużikali Peace ser tikkuntatjak fuq id-dettalji li tkun għadek kemm irreġistrajt bihom.