Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
bandist - naxxar
10 Jannar 2010 04:04 PM
nixtieq nghid prosit lis surmast Lino Pirotta tas success li ghamel f'parigi
kevin grech - naxxar
05 Jannar 2010 07:27 PM
Nghid prosit lil dawk kollha li hadmu fil presepju mekkanizat li rebhu l-ewwel post li avolja ma kienx hemm kompetizjoni biex intrebah dan il-premju ried jintlahaq certu livell. Prosit mil-gdid
bandisti - naxxar
03 Jannar 2010 11:29 AM
inhossuna kburin li ahna bandisti tal-post malbanda peace ,eta tara li f dan ix xahar amilna zewg programmi kbar ta livell gholi u meta tara li il banda kella 6 servizzi. inheggeg lil bandisti kollha biex nibqaw nattendu bi hgarna kif qedin naghmlu u lil dawk il-bandisti li ghal xi raguni kienu waqfu biex jergaw jigu ha nkomplu inkabbru l-banda taghna li tant inhobbu. is-sena t-tajba lil kulhadd
Lino Pirotta - naxxar
31 Diċembru 2009 02:16 PM
AWGURI GHAS-SENA L-GDIDA 2010 - Grazzi mil-qalb lill-membri tal-Kumitat, bandisti u alljevi, tal-pacenzja li hadu bija tul 2009. Nhossni kburi li nifforma parti mill-familja tal PEACE BAND
bandist zghazugh - Naxxar
28 Diċembru 2009 12:29 AM
Nixtieq nghid prosit lil shabi l-bandisti tal-programm muzikali li tellajna illum fis-Sala Marija Bambina fil-kazin. Prosit kbira lis-solisti kollha flimkien ma Matthew scicluna fuq il-violin u lis-surmast Lino Pirotta. L-ahhar u mhux l-inqas lin-nies kollha li attendew fejn kien hemm attendenza sabiha. Nawgura success iehor lil brass ensemble tas-socjeta ghal program li ha jtellaw fl-ewwel ta jannar fl-10pm id-dar tal-providenza ghal karita u lil banda kollha bid daqq ta carols u marci fid-dar ta lanzjani in-naxxar fl-1 ta jannar ukoll fl 10am. Nawgura lil kulhadd il-festi it-tajba
Anthony Deguara - Naxxar
27 Diċembru 2009 03:38 PM
Nixtieq naghti l awguri tieghi lil kulhadd specjalment lis Socjeta Muzikali Peace.J Alla jkollna sena tajba mimlija bl unuri. Nixtieq inheggeg iktar zghazagh biex jigu iktar l kazin.Min jixtieq jerga jibda jigi, l bibien miftuhin ghal kulhadd u f isem in nies kollha tal kazin niskuzaw ruhna bil quddiem grazzi u Awguri.
Kummissjoni Zghazagh - naxxar
24 Diċembru 2009 09:59 AM
F'ismi u f'isem il-kummissjoni Zghazagh tal-Banda Peace Naxxar nixtieq nirringrazja lil kull min ghina matul din is-sena li ghaddiet u nawgura il-Milied u is-sena t-tajba lil kulhadd.
partitarju ta l-ewwel banda naxxarija - naxxar
22 Diċembru 2009 09:21 AM
prosit hafna lil kull min kien involut fil prespju li hemm fil-kantina tal-kazin fejn qed jigbed hafna nies u huwa lunika presepju ta daqs kbir mekkanizzat ghal din is sena. Hemm xi ritratti tal-banda fir rahal tal milied??
Louis Bugeja - Naxxar
22 Diċembru 2009 12:38 AM
Nixtieq nghid grazzi kbira u proset lil dawk iz-zghazagh li taw l-ghajnuna kbira taghhom saiex ittelghet il-wirja tal-presepju mekkanizzat. Minhabba li din kienet wirja ta l ewwel xorta fil-kazin taghna ta min jghid li kienet tinvolvi hafna u hafna xoghol mil-gdid u minghajr l-ghajnuna ta hafna individwi ma setghetx tkun possibli. kienet glied mal-hin izda fl-istess hin holma li saret realta. Dan jixduh il-kummenti sbieh li hargu. ghal darb ohra grazzi mil-qalb
GRAZIELLA - NAXXAR
14 Diċembru 2009 03:23 PM
PROSET LIL BANDISTI KOLLHA TAL BANDA PEACEL LI F DAWN LAHHAR 3 HADU SHEM FI STARS FOR CHARITY U FIL CHRISTMAS VILLLAGE GEWWA IN NAXXAR.