Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
k grech - naxxar
01 Jannar 2011 07:05 PM
Nixtieq nawgura is sena t-tajba lil membri u bandisti kollha tal banda peace u lin naxxarin kollha. jalla ikolna sena ahjar milli addiet.
Membru - Naxxar
12 Diċembru 2010 08:43 AM
nixtieq nawgura lil clarinet cuoir kif ukoll lil brass band tas socjeta biex bhas soltu johorgu bl'unuri kollha fir-rahal tal-Milied u prosit ukoll lil dawk id-dillettanti li ramaw xorta il-faccata tal-kazin avolja m'hemx kompetizjzonijiet. fl'ahhar u mhux l-inqas nawgura lil louis u lil victor succeess fil-kompettizzjoni tal-presepji mekkanizzati li gie armat fil-kantina l-antika tal-kazina. Prosit ta dan ix xoghol volontarju li qed taghmlu,
Dilettant - Naxxar
08 Diċembru 2010 05:06 PM
Illum giet armata il-faccata tal-Milied mid-DILETTANTI tal-Kazin tal-Banda Peace filwaqt ukoll bdew id-Diski tal-Milied fuq il-PA System dawk it-Trombi li hemm fil-Pjazza u xi toroq principali. Filwaqt li smajna xi ghajdut li it-triq tal-Milied li tintramma mill-Kunsill fiha xi hsara u qed iwahlu f'kumpanija tad-Dawl imma dan mhu xejn hlief qelbu il wires ghal izballi li ghamlu certu nies.
carm grech - naxxar
06 Diċembru 2010 06:54 AM
Nixtieq niehu spunt minn site tal-Floriana F.C. fejn qedin jitolbu lil dawk kollha li ghandhom xi hwejjeg tal-Club biex jirritornawhom lil Club kif inhu xieraq. Dan huwa li hemm miktub. "Two trophies won by Floriana FC, i.e. League Championship Cup won in 1913 and a Cassar Cup won in 1936 will be returning home, where they belong. These trophies will be showcased in Floriana's football museum once they are cleaned up. All individuals that are in possession of similar trophies and/or other memorabilia are urged to follow suit, and return these items to FFC." Prosit lil dawk kollha li qedin jaddu dak il-material konnes ma Kazin li jippossedu lura lil Kazin. Grazzi
Naxxari 2 - Naxxar
29 Novembru 2010 03:44 PM
Nixtieq nirrispondi ghall-dak li nkiteb .Il-faccata se tintrama fil-jiem li gejjin u c-channels m'humiex propjeta tal-kazin izda huma ic channels li jintrama ic-cifcifogu fuqhom tal-kazin l-iehor.Grazzi tal-messaggi li fahhart il-kazin taghna.Dan jaghmlilna unur kbir.
naxxari - naxxar
28 Novembru 2010 02:11 PM
nixtieq nghid prosit lil min hu inkarigat mis sistema tal pa system li tohloq atmosfera sabiha fir rahal taghna fil granet tal milied bid daqq ta carols u prosit ukoll lil dawk il-bandisti li hadu sehem fil kuncert ta santa cecilja. ma nafx jekk humiex propjeta tal-kazin tal banda peace dawk ic channels li gew armati f labour avenue immma l-opinjoni tieghi hija li kerhu it triq principali tan naxxar.fl-ahhar u mhux linqas nixtieq insaqsi jekk i lfaccata tal kazin hijiex se titntrama din is sena al milied fejn fil passat naf li i l-kazin peace band club ha l-ewwel postijiet diversi drabi. grazzi
Anthony Deguara - Naxxar
21 Novembru 2010 11:51 PM
Prosit kbira lill-min ta' is-sehem tieghu illum fil-kuncert ta' Santa Cecilja. Prosit lis-Surmastrijiet. Nice One!!
Partitarju tal-Banda Peace - Naxxar
30 Ottubru 2010 08:01 PM
Nixtieq nawgura lill-Kumitat il-gdid li inhatar ghall-matul dawn is-sentejn,bi preparamenti ghall-festi tal-150 sena....nixtieq nirringrazzja lil Kevin Agius li kien membru fil-Kummissjoni Zghazagh li ma steghax ikompli minhabba xi impenji,izda fic-cert naf li ha jkompmli li jghin is-socjeta taghna li tant ghandu ghall-qalbu. Grazzi hafna Kev!! Grazzi ukoll lil dawk li nahdmu ghall-din is-socjeta'!! Viva MARIJA BAMBINA patruna taghna.Viva l-ewwel banda NAXXARIJA.PEACE BAND CLUB!!
Grupp ta' Soci - Naxxar
25 Ottubru 2010 05:24 PM
Nixtieq nghid proset lill-president is-sur Carm Grech ghall-hatra tieghu bhala president u l-Walter Amato ghall-hatra tieghu bhala Segretarju tas-Socjeta'. Nawguralom li jkollna festa kbira u sabiha ghall-150 sena u ghall-festi li gejjin. Kellna festa sabiha tat-2010 u minn hawn nixtieq nirringrazja lill-kull minn ta' l-kontribut tieghu fiz-zminijiet tal-festa.
Daniel Vella - bkara
24 Ottubru 2010 10:51 PM
Nhar il-Hadd 31 ta Ottubru 2010 , Radju Maltin Biss 106.6fm , fl-12pm waqt il-Programm Marcifest ser tkun mistiedna il-Banda Peace AD 1862.Waqt dan il-Programm dedikat lil-din Socjeta ser jindaqqu diversi marci briuzi mi repertorju tal-Banda Peace minn recordings li ghamlet il-Banda matul snin fosthom dawk ricenti u ohrajn li saru fi snin 90! Jipprzenta il-Programm Marcifest Daniel Vella ........grazzi tas-support taghkom titilfuhx!

Aħbarijiet Riċenti


Kalendarju tax-Xahar

 • Marzu 2017
  TneTliErbĦamĠimSibĦad
  272812345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  272829303112
  3456789

Mill-Arkivji

Ħajr lil